Regulamin sklepu internetowego mashmnie.pl

obowiązuje od 25 września 2019 r.

 

Definicje:

Sprzedawca: Paulina Pawlik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice NIP 7311908745, REGON 383991927, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Kupujący: to osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, korzystająca ze sklepu internetowego. 

Czas realizacji zamówienia: to dni robocze od momentu przyjęcia zmówienia przez sklep internetowy do momentu przekazania go wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi, w celu dostarczenia Towaru na adres wskazany przez Kupującego.

Sklep Internetowy: to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: mashmnie.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie na dostępne w sklepie Towary.

Dni robocze: to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto klienta: zapis informatyczny prowadzony dla Kupującego przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, utworzone dobrowolnie przez Kupującego. Dostępne po przeprowadzeniu przez Kupującego procesu Rejestracji. Dostęp do Konta umożliwia Kupującym śledzenie historii zakupów i statusu zamówień, zmiana danych oraz dokonywanie transakcji zakupu Towarów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu danych podanych podczas procesu Rejestracji.

Rejestracja: procedura zakładania Konta w Sklepie Internetowym.

Koszyk: nieodłączna część Sklepu Internetowego, w którym Kupujący zbiera Towar do zakupu i poprzez który dokonuje zakupu zgadzając się jednocześnie na warunki zamówienia, tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.

Cena netto: cena podana w złotówkach, do której należy doliczyć podatek VAT. Jest to cena bez kosztów dostawy.

Cena sprzedaży: cena podana w złotówkach zawierająca VAT./ cena netto wraz z doliczonym podatkiem VAT (inaczej cena brutto). Jest to cena bez kosztów dostawy.

Koszty dostarczenia Towaru: zostały określone w sklepie internetowym i są widoczne dla Kupującego przy dokonywaniu zakupu. Jest to kwota, którą Kupujący płaci za dostarczenie Towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

Towar: produkty dostępne w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracyjny: formularz niezbędny do utworzenia konta w serwisie mashmnie.pl, zawierający dane Klienta.

Formularz zamówienia: formularz z danymi klienta, Towarem, który został przez niego zamówiony oraz adresem doręczenia.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego, wskazujące na: ilość i rodzaj Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili wyrażania oświadczenia woli (składania Zamówienia), cenę, miejsce wydania towaru, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Towaru o parametrach wyrażonych  w Zamówieniu.

Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

COOKIES: niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy świadczy usługi w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów objętych ofertą prezentowaną na stronie internetowej Sklepu Internetowego w cenach podanych przy danym Towarze.
 2. Do umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy sprzedaży oraz inne właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku, gdy Kupującym jest osobą fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą
 3. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym pod adresem internetowym: pl
 4. Właścicielem sklepu i sprzedawcą jest Paulina Pawlik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice NIP 7311908745, REGON 383991927, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 5. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
  1. pod adresem MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice
  2. telefonicznie pod numerem telefonu 500-080-079
  3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@mashmnie.pl
  4. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego dostępny pod zakładką „Kontakt”.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: pl. Kupujący musi posiadać dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

II. WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kupującym w Sklepie Internetowym mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów sprzedaży w świetle obowiązującego prawa, mają miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i dokonały skutecznej Rejestracji albo wybrały opcję zakupów bez Rejestracji i podały w formularzu wszystkie niezbędne dane do realizacji zamówienia.
 2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki, w szczególności: swojego imienia i nazwiska, adresu doręczenia wysyłki, numeru telefonu. Dodatkowo Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu Internetowego oraz następnie zaakceptować jego postanowienia.
 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie Rejestracji. Z chwilą wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego oraz możliwość nabywania Towarów na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3 powyżej (dotyczącą określonego Konta),, Kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień punktu VI niniejszego Regulaminu) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
 5. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji w Sklepie Internetowym zostaje utworzone dla Kupującego Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w Formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu na stronach internetowych Sklepu Internetowego zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Konto zawiera dane Kupującego podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Kupujący powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Zabrania się podawania niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt 2 powyżej w trakcie korzystania z usług Sklepu Internetowego. Usunięcie tych danych spowoduje brak możliwości korzystania z usług Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.
 7. Kupujący nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail. Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 8. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Konta są niezbywalne.
 9. Na kupującym spoczywa wyłączna odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 10. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę ze Sprzedawcą (dotyczącą określonego Konta) złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Kupującym (dotyczącą określonego Konta), jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Kupującego w związku z Rejestracją danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Kupującego danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,
  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta,
  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w pkt. 11 lit. g) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 10 i 11 powyżej wynosi 7 dni.
 14. Informacje znajdujące się Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI

 1. Zmówienia można składać poprzez Sklep Internetowy.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych.
 3. Realizacja zamówień będzie się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych.Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
 5. W celu dokonania zakupu Towarów Kupujący powinien zalogować się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.mashmnie.pl, na swoim Koncie lub dokonać zakupu bez wcześniejszej Rejestracji po podaniu wszystkich danych wymaganych do zrealizowania zamówienia określonych w formularzu zamówienia.
 6. W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, tj. w sytuacji, gdy:
  1. błędnie/ źle został wypełniony Formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia
  2. doszło do naruszenia regulaminu Sklepu Internetowego przez Kupującego,
  3. zachodzą wątpliwości co do złożonego przez Kupującego zamówienia, po dwukrotnym kontakcie z Kupującym, który z jakichkolwiek względów jest niemożliwy.
 7. Kupujący sporządza zamówienie poprzez dodanie dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów do Koszyka. Jednocześnie może cały czas monitorować w Koszyku ilość zamawianych Towarów. Po dokonaniu wyboru towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia, w którym określa swoje dane, adres dostawy, sposób dostawy, koszt dostawy, określony dla każdego dostawcy i dostępny w Sklepie Internetowym oraz sposób płatności.
 8. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew poprzez serwis PayU, PayPal oraz Przelewy 24), przelewem tradycyjnym – przedpłata, lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.
 9. Kupujący zatwierdza zamówienie poprzez przycisk „zamawiam” w przypadku wybrania opłacenia przesyłki przy odbiorze lub „zamawiam i płacę” w przypadku wyboru opcji płatności online lub przelewu tradycyjnego.
 10. Po kliknięciu przycisku „zamawiam” lub „zamawiam i płacę”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, PayPal albo Przelewy24, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przesłania na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia Ceny sprzedaży przez Kupującego.
 12. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności przelewem poprzez serwis Przelewy 24 lub przelewem tradycyjnym dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU, PayPal albo Przelewy24) w ciągu 72 h od złożenia zamówienia, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje anulowane, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
 13. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 14. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć, że dany Towar będzie niedostępny. Wówczas Kupujący zostanie powiadomiony o niemożliwości realizacji całości lub części zamówienia. Płatność, którą Kupujący dokonał, za niezrealizowane całe zamówienie lub jego część zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu.
 15. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji,
 16. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż Kupujący, którzy rozpoczęli już zakupy, dokonują zakupu na warunkach przed zmianą cen. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Składając Zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest określona liczba Towarów, zamówienia są realizowane do wyczerpania zapasów.

IV. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów na adres wskazany przez Kupującego,
 3. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Kupującego faktury.

V. DOSTAWA

 1. Kupujący podczas dokonywania zakupu ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towaru spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący według stawek dostępnych w Sklepie Internetowym (określonych w zakładce Koszty dostawy), uzależnionych od sposobu dostawy.
 3. Towar nadawany jest pod adres Kupującego wskazany w Formularzu zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem: Firmy Kurierskiej DPD.
 5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposoby dostawy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru przez Kupującego w posiadanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Klient kupił więcej niż jeden Towar prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części. Oznacza to,iż Klient może odstąpić od całości Zamówienia (wszystkich zakupionych Towarów) lub odstąpić od części zamówienia (jednego lub większej liczby Towarów).
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i przesyłając je na adres:MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice bądź wypełniają formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i przesyłając go drogą elektroniczną na adres: kontakt@mashmnie.pl
 4. Na stronie Sklepu Internetowego można pobrać załączniki ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia formularza odstąpienia od umowy/oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Sprzedawcę (o czym Kupujący zostanie powiadomiony mailowo bądź listownie pocztą tradycyjną) Kupujący ma obowiązek odesłać Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę formularza /oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wygasa.
 7. Towar powinien być zwrócony w stanie nie zmienionym, zapakowany w oryginalne opakowanie Sprzedawcy.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, chyba, że koszt dostarczenia towaru był inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru.
 12. Zwracany Towar należy odesłać na adres: MashMnie Paulina Pawlik, ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice. Płatność zostanie zwrócona Kupującemu na konto, z którego została dokonana lub na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy. 

VII. REKLAMCJE

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są sprzedawane wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Jeżeli Kupujący dostrzeże wadę w Towarze, przysługuje mu uprawnienie do złożenia reklamacji, na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).
 3. Reklamację Kupujący może wnieść w formie elektronicznej na adres e- mail: kontakt@mashmnie.pl bądź drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedawcy: MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice.
 4. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Kupujący powinien wskazać co najmniej swoje imię, nazwisko, numer zamówienia oraz krótki opis dostrzeżonej wady Towaru.
 5. Kupujący w ramach zgłoszonej reklamacji może żądać obniżenia Ceny Towaru, usunięcia wady Towaru, wymiany Towaru na nowy wolny od wad lub może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art.  556-576 Kodeksu Cywilnego.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada Towaru jest nieistotna.
 7. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady w sposób zaproponowany przez Kupującego jeśli jej usunięcie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów przewyższających wartość reklamowanego towaru, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia pisemnej/mailowo reklamacji do Sprzedawcy. Nieustosunkowania się do reklamacji Kupującego w podanym terminie, oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 9. Przedstawione powyżej regulacje w zakresie reklamacji obowiązują jedynie w stosunkach z Konsumentami. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z podmiotem będącym Przedsiębiorcą, który dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostają wyłączone.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe zamieszczone przez Kupującego w Formularzu rejestracyjnym i w Formularzu zamówienia są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ) po wyrażeniu przez Kupującego zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzurejestracyjnym/ zamówienia .
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących i dokonuje ich przetwarzania w celach realizacji zamówienia, w celach wewnętrznych statystycznych oraz marketingowych własnych produktów.
 3. Każdy Kupujący podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany / uzupełnienia lub usunięcia.
 4. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych Kupującego może być cofnięta poprzez wyrażenie pisemnego żądania i przesłanie go na adres mailowy: kontakt@mashmnie.pllub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice.
 5. Dane osobowe Kupujących są odpowiednio chronione oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa przez Sprzedawcę przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 6. Dane Kupujących oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem i na zasadach przewidzianych prawem.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Sklep Internetowy mashmnie.pl
 2. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedawca Paulina Pawlik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice NIP 7311908745, REGON 383991927, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz.U.2016.922 t.j.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób:
 6. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 7. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 8. Sklep Internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.
 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi i kontaktu informacyjnego.
 10. Dane osobowe pozostawione w Sklepie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ).
 11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu Internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu Internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Sklepie Internetowym/na stronie Sklepu Internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy mashmnie.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości w zakresie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – mail kontakt@mashmnie.pl. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę, niemniej wprowadzone zmiany nie będą się odnosić do umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Kupującego niż postanowienia ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 5. Wszystkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym, w tym grafiki i logotypy, stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną praw autorskich.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2019 r.
Powrót do góry