Zwroty i reklamacje

I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru przez Kupującego w posiadanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Klient kupił więcej niż jeden Towar prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części. Oznacza to,iż Klient może odstąpić od całości Zamówienia (wszystkich zakupionych Towarów) lub odstąpić od części zamówienia (jednego lub większej liczby Towarów).
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i przesyłając je na adres:MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice bądź wypełniają formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i przesyłając go drogą elektroniczną na adres: kontakt@mashmnie.pl
 4. Na stronie Sklepu Internetowego można pobrać załączniki ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia formularza odstąpienia od umowy/oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Sprzedawcę (o czym Kupujący zostanie powiadomiony mailowo bądź listownie pocztą tradycyjną) Kupujący ma obowiązek odesłać Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę formularza /oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wygasa.
 7. Towar powinien być zwrócony w stanie nie zmienionym, zapakowany w oryginalne opakowanie Sprzedawcy.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Kupujący.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, chyba, że koszt dostarczenia towaru był inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru.
 12. Zwracany Towar należy odesłać na adres: MashMnie Paulina Pawlik, ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice. Płatność zostanie zwrócona Kupującemu na konto, z którego została dokonana lub na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy. 

II. REKLAMCJE

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są sprzedawane wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Jeżeli Kupujący dostrzeże wadę w Towarze, przysługuje mu uprawnienie do złożenia reklamacji, na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).
 3. Reklamację Kupujący może wnieść w formie elektronicznej na adres e- mail: kontakt@mashmnie.pl bądź drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedawcy: MashMnie Paulina Pawlik ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice.
 4. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Kupujący powinien wskazać co najmniej swoje imię, nazwisko, numer zamówienia oraz krótki opis dostrzeżonej wady Towaru.
 5. Kupujący w ramach zgłoszonej reklamacji może żądać obniżenia Ceny Towaru, usunięcia wady Towaru, wymiany Towaru na nowy wolny od wad lub może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art.  556-576 Kodeksu Cywilnego.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada Towaru jest nieistotna.
 7. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady w sposób zaproponowany przez Kupującego jeśli jej usunięcie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów przewyższających wartość reklamowanego towaru, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia pisemnej/mailowo reklamacji do Sprzedawcy. Nieustosunkowania się do reklamacji Kupującego w podanym terminie, oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 9. Przedstawione powyżej regulacje w zakresie reklamacji obowiązują jedynie w stosunkach z Konsumentami. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z podmiotem będącym Przedsiębiorcą, który dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, przepisy dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostają wyłączone.
Powrót do góry